صنایع غذایی پیچک

مدیران شرکت

اعضاء هیئت مدیره شرکت  پیچک(سهامی عام)

 

  • رضا محمودیان                                 رئیس هیئت مدیره

  • ناصر پاشاپور                                   مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

  • علی اکبریان موغاری                         عضو هیئت مدیره

  • محمد اسناوندی                              عضو هیئت مدیره