صنایع غذایی پیچک

مدیران شرکت

اعضاء هیئت مدیره شرکت  پیچک(سهامی عام)

 

  • رضا محمودیان                                          رئیس هیئت مدیره

  • ناصر پاشاپور                          سرپرست شرکت و عضو هیئت مدیره

  • علی اکبریان موغاری                   عضو هیئت مدیره (غیر موظف)

  • محمد اسناوندی                         عضو هیئت مدیره (غیر موظف)